Polityka ochrony środowiska

Polityka Środowiskowa ALDAZ Sp. z o.o. jest oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju i ma na celu zapewnienie warunków techniczno-organizacyjnych umożliwiających ograniczenie i nadzorowanie wpływu działalności gospodarczej Firmy na jej otoczenie.

Mając pełną świadomość potencjalnych skutków oddziaływania na środowisko naturalne i konieczności usprawniania działań na rzecz jego ochrony zobowiązujemy się do:


  • Ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Firmą, kładąc szczególny nacisk na wzrost troski o stan środowiska naturalnego, jako jednego z najważniejszych czynników strategicznych.

  • Prowadzenia działań związanych z zapobieganiem zanieczyszczeniom, wynikającym z charakteru wykonywanej przez nas pracy.

  • Spełniania wymagań ustawodawstwa i przepisów prawa dotyczących środowiska oraz innych wymagań dotyczących działalności.


Naszą politykę realizujemy przez:


  • Racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych.

  • Doskonalenie gospodarki odpadami.

  • Szkolenie pracowników oraz kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego podejścia do działań sprzyjających środowisku naturalnemu.

  • Kreowanie wizerunku firmy przyjaznej dla środowiska.